اگر بخواهیم با اقسام شوخی شوخی کنیم و سر به سرش بگذاریم می گوییم شوخی اقسام مختلفی دارد با هم بخوانیم و بخندیدم و تأمل کنیم:


شوخی و خنده زورکی: از بی رغبتی و برای دلخوش کردن طرف مقابل است.

شوخی و خنده ریزکی: شوخی نقلی و جمع و جور که به موقع بیان شود کوتاه و مختصر و به جاست.

شوخی و خنده فشارکی: خنده­ای است که برای کنترلش زحمت زیادی باید بکشیم آن هم معلوم نیست بتوانیم مهارش کنیم.
 
شوخی و خنده خرکی: خنده ای است که در پی شوخی خرکی ایجاد می­شود. در تقسمی دیگر شوخی است که برای فریب و خر کردن دیگران از آن استفاده می­شود.
 
به همین دلیل هشدار داده اند که اگر یه خر تو را بوس کنه بهتره از اینه که یه بوس تو را خر...
 
شوخی و خنده دروغکی: در پی شوخی دروغکی می­آید.

شوخی و خنده سُرخکی: شوخی ای که فرد با شنیدن یا گفتنش مانند لبو از شرم سرخ می­شود .

 
شوخی و خنده بمبکی: خنده و شوخی­ای که قابل کنترل نیست و مثل بمب منفجر می­شود.

شوخی و خنده شُلکی: این شوخی از افراد شل صادر می­شود.

شوخی و خنده الکی: شوخی ای که از افراد الکی خوش بروز پیدا می­کند.
شوخی دلقکی: این نوع از افراد دلقک می­جوشد. افرادی که خود را تخریب و لجن مال می کنن تا دیگران بخندند.
 
شوخی و خنده پولکی: این نوع شوخی از افرادی ظاهر می­شود که پول را می­گیرند تا دیگران را بخنداند و نیز از افرادی که پول می­گیرند برای گرمی مجلس الکی بخندند.

شوخی و خنده بنگکی: خنده و شوخی­مخصوص افراد بنگی و حشیشی.
 
شوخی و خنده عقلکی: شوخی فلسفی، افراد حکیم و عاقل.

شوخی و خنده گلکی: این خنده معصومانه ریشه در فطرت پاک نوزاد و بزرگان وارسته که مانند گل­اند دارند.
 
شوخی و خنده جفتکی: شوخی هایی که زن و شوهر با هم دارند بچه ها را به آن راه نیست. نیز شوخی های مخصوص دو دوست صمیمی. نیز به نوعی شوخی خرکی گفته می­شود که افراد به هنگام شوخی به هم لگد و جفتک هم می زنند.